CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TẬP THỂ A10

Nếu có gì thắc mắc thì pm thienduongtoanhoc_ngoctrang & hope_again_try_again

Trong một quả đất tròn

Có một miền đất thánh

Có một tỉnh anh hùng

Có một ngôi trường nhỏ

Có một lớp 10...10

Có 45 thiên tài

Đang nằm trong ụ lá

Đang nhờ những thầy cô

Kéo ngoi lên mặt đất

  NẠO 10.10

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...